TelephoneРегистратура:+7(4212)45-84-70 TelephoneПриемный покой:+7(4212)46-19-17 TelephoneТелефон горячей линии:+7 963-565-82-29
Коллектив
Коллектив
Коллектив
Коллектив
Коллектив
Коллектив
personala
Baev
Lab
2
3
6
8
9
10
Banshikova
Belogolova
bobileva
chernyavskaya
dyouk
efrem
gastrusovich
gorohovski
Hohlova
karpovich
klemenkova
Lab
levenzon
malinova
maruga
personala
rachindabaeva
rozvezeva
stepankova
tyoueva
zarkova
zhurav
zimovec
Маруга Г.Г.1
 
 

Номера "горячей линии" КГБУЗ "Родильный дом №4"

В консультацию "Брак и Семья": 8 (963)565-82-23

В женской консультации: 8 (963)565-82-31

В родильном доме: 8 (963)565-82-29